Du er her:
Blandede Digtninger
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
BLANDEDE DIGTNINGER
FRA AARENE 1848, 1849 OG 1850
DIGTNINGER
Resignation
(1847)
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)²
  Metrisk formel:bi (8 7)²
AEr de Glimt fra Sjælens Dunkle, 
bDer igjennem Mulmet brød, 
AOg som Lynblink monne funkle 
bKun til evig Glemsel født? –  
   
A5Var forgjæves al min Higen, 
bVar min Drøm kuns et Fantom, 
AEr mig nægtet Sjælens Stigen 
bVar min Digten kold og tom! –  
   
A Tier da I Undertoner! – 
b10Kan jeg eder ei forstaa, – 
A Lad mig iblandt Millioner 
bLeve glemt og glemt forgaa! – – – 
   
Ved Havet
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:tri ('6 '5)² ('6 '5)²
ASkummende Bølge-∪∪-∪
bMed kamplysten Hu!∪-∪∪-
A Hvo mægter dig følge?∪-∪∪-∪
bHvor stævner du nu?∪-∪∪-
C5Hvo mægter vel hæmme∪-∪∪-∪
dDin stormende Hast?∪-∪∪-
CHvo dig at tæmme,-∪∪-∪
dAt holde dig fast!∪-∪∪-
   
A Lig Yngling i vilde∪-∪∪-∪
b10Stormfulde Dyst-∪∪-
AMod Klippen at spille∪-∪∪-∪
bVar stedse din Lyst∪-∪∪-
CDog midt i din Striden,∪-∪∪-∪
dMidt i din Harm,-∪∪-
C15Den Søblomme liden∪-∪∪-∪
dDig vinker til Barm!∪-∪∪-
   
A Ak, flygtig er Stunden; –∪-∪∪-∪
bDin Storhed som den! –∪-∪∪-
ADin Kraft er forsvunden,∪-∪∪-∪
b20Da synker du hen! –∪-∪∪-
CSee Grave dig vente∪-∪∪-∪
dI Klippernes Rift, –∪-∪∪-
CHa, Bølge! saa endte∪-∪∪-∪
dDin Drøm om Bedrift!∪-∪∪-
   
A25 O! bland kun din Klage∪-∪∪-∪
bMed Brændingens Sang! –∪-∪∪-
AHvad er vel tilbage? –∪-∪∪-∪
bEi Mindet engang! –∪-∪∪-
CThi mens i dets Himmel∪-∪∪-∪
d30Du drømmer dig gjemt,∪-∪∪-
CI Bølgernes Vrimmel∪-∪∪-∪
dDu længst er forglemt! – – –∪-∪∪-
   
Tvivl og Haab
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a b)² (c d)²
  Metrisk formel:bi ('8 '6)² ('8 '6)²
aHa, hvilken Nat, saa rædsom, mørk! 
bDerude stormer det! – – – 
aSom Løvens Brøl i vildsom Ørk 
bHør Stormens Aandedræt! – –  
c5 Ha, komme I fra Dødens Dal, 
dI Skygger hist, som gaa 
cLig Aander over natlig Val 
dI Skygevandter graa? – – 
   
aOg disse Tordenstemmers Klang 
b10I denne Midnatsstund! – – 
aSom Mørkets vilde Seierssang, 
bSom Dommedags Basun! – 
cO, mangengang jeg spottet har 
d Med Dommedagens Gru, – 
c15Ha, Frugten, denne Haanen bar, 
dEr vild Fortvivlen nu! – – 
   
a Forlængst, forlængst, mens Barn jeg var 
bMin Aftenbøn saa glad 
aTil Himlens Gud for Mo’r og Fa’r  
b20 Og Søskend’ smaa, jeg bad; – 
cMen længst, ak, længst det er forbi, – 
dJeg har min Bøn forglemt, 
cEi meer jeg søger Trøst deri, 
dEr ei til Andagt stemt! – – – 
   
a25Ha, svage Sjæl! saa skjælver du 
bFor disse Tordenbrag? – – 
aDu troer i denne Stormnats Gru 
bAt skue Dommedag, – 
cDen Dag, som aldrig komme vil, – 
d30Saa lød jo tit dit Ord; 
cOg paa den Gud, du beder til, 
dForlængst du selv ei troer! – – 
   
a Ha, Dæmon, er du atter vakt? – 
b Vig fra mig Frister fæl! 
a35O, som Orkaners vilde Jagt 
bDet stormer i min Sjæl, – – 
cOg ingen Leder, ingen Vei 
dI dette Tvivlens Hav! – – 
c Gud! for en barnlig Bøn til dig 
d40Al jordisk Kløgt jeg gav! – – 
   
a Men ak, jeg er ei Barn meer,bi- ∪-∪-∪--
bOg har ei Barnets Sind! – 
aFor Veien, Uskyldsøiet seer 
bI Troen, er jeg blind! – 
c45O, rædselfuld er denne Nat, 
dAf Lynet kuns belyst, – 
cOg dog den er et Dagskjær klart  
dMod Mulmet i mit Bryst! – 
   
a Dog end fortvivle vil jeg ei, 
b50Men følge Hjertets Bud: 
aTil Haabet vil jeg klynge mig, 
bTil Troen paa min Gud! – 
cLad hyle kun Orkanens Sang, – 
dJeg slumrer ind til Ro, 
c55Forvist jeg vaagne skal engang 
dGjenfødt med barnlig Tro! – – – 
   
Kjæmpeégen
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a B)² c c D D
  Metrisk formel:bi+ ('8 '7)² '8 '8 '9 '9
aHøiest i Nord stod en Kjæmpeég, –-∪∪-∪∪-∪-
BI Hedenold var den oprunden; –∪-∪∪-∪∪-∪
aSaa herlig dens Krone mod Himmelen stég∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BOg Rod slog den dybest i Grunden. –∪-∪∪-∪∪-∪
c5 De mægtige Grene, de frodige Skud∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cDen bredte fra Nordpol til Eideren ud,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
DDen skyggede stolt over Sveas Lande∪-∪∪-∪∪-∪-∪
DOg krandsede Vesterhavs klippede Strande! –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
a Men Tidens Storme mod Kjæmpen foer∪-∪-∪∪-∪-
B10Den mægtige Stamme de knuste,∪-∪∪-∪∪-∪
aOg over det splittede, sjunkne Nor∪-∪∪-∪∪-∪-
BSom Gravsange voldsomt de bruste,∪-∪∪-∪∪-∪
cOg Østens rovgjærrige Ørne saae∪-∪∪-∪∪-∪-
cMed lystne Blik over Codans Blaa,∪-∪-∪∪-∪-
D15Mens Tydsken strakte sin Haand efter Byttet,∪-∪-∪∪-∪∪-∪
DDer laa, som en Døende, ubeskyttet! – –∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
aDog spirende Skud den Knuste bar, – –∪-∪∪-∪-∪-
BLet Gnisten vorder til Flamme! –∪-∪-∪∪-∪
aDe Unge mindes hvad Gubben var, –∪-∪-∪∪-∪-
B20Gad gjerne vorde det samme. –∪-∪-∪∪-∪
c Snart søge den Skilte sin Broder igjen,∪-∪∪-∪∪-∪∪-
cOg række ham Haanden som trofast Ven, –∪-∪∪-∪∪-∪-
DSnart vorde de Eet, snart smelte de sammen,∪-∪∪-∪-∪∪-∪
DSom Vinternats Himmel med Nordlysflammen! ∪-∪∪-∪∪-∪-∪
   
1849
Erindringskilden
  Versetype:strofisk strofegruppe folkevisevers
  Rimskjema:(a B)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '7)²
aEn Pigelil sidder i Aftenstund,∪-∪∪-∪∪-∪-
BStirrer i Bækkens Vove,-∪∪-∪-∪
aOg nede, hist i den dybe Grund∪-∪-∪∪-∪- & ∪-∪∪-∪-∪-
BSig speile de dunkle Skove.∪-∪∪-∪-∪
   
a5 Hun stirrer og stirrer med Vemodssmiil∪-∪∪-∪∪-∪-
BRet som om hun Noget savned’;∪-∪∪-∪-∪
aMen Bølgen flygter i munter Iil∪-∪-∪∪-∪-
BAf løvrige Bredder omfavnet. – –∪-∪∪-∪∪-∪
   
aSaa sad hun i skyldfrie Barndom tit, –∪-∪∪-∪-∪-
B10Da saa hun et Billed paa Bunden:∪-∪∪-∪∪-∪
aEn Yngling, der vinkede, smilende blidt, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BForlængst er Synet forsvunden. –∪-∪-∪∪-∪
   
aAk, nu er hun stor, og hvor ofte end∪-∪∪-∪∪-∪-
BHun mindes sin Barndoms Dage,∪-∪∪-∪-∪
a15 Den aldrig, aldrig dog kommer igjen,∪-∪-∪∪-∪∪-
BEi vender dens Syner tilbage! – – –∪-∪∪-∪∪-∪
   
aDog sidder hun ofte ved Kildens Bred,∪-∪∪-∪∪-∪-
BTaarebedugget er Kinden; –-∪∪-∪∪-∪
a Sagtelig trille de Vover afsted,-∪∪-∪∪-∪∪-
B20Let kruser dem Aftenvinden. –∪-∪∪-∪-∪
   
a Da kaster Maanen et sælsomt Skjær∪-∪-∪∪-∪-
BHist fra den hvælvede Bue; –∪-∪-∪∪-∪
aHun stirrer i Voven og tykkes der∪-∪∪-∪∪-∪-
BEndnu hiint Billed at skue! – – –∪-∪-∪∪-∪
   
Dødningeballet
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² (c d)²
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)² ('6 '6)²
AHenover den Kirkegaard øde∪-∪∪-∪∪-∪
bHar Natten sin Vinge udbredt; –∪-∪∪-∪∪-
A Saa roligt der slumre de Døde,∪-∪∪-∪∪-∪
bEn Slummer, som brydes ei læt; –∪-∪∪-∪∪-
c5Og sælsomt i Maanens Glands∪-∪∪-∪-
d Mon glimte den Marmelsteen,∪-∪∪-∪-
cSom, prydet med taarevædt Krands∪-∪∪-∪∪-
dBedækker den Dødes Been. – –∪-∪∪-∪-
   
A Men brydes hiint Gravens Stille∪-∪∪-∪-∪
b10Af Midnattens dumpe Slag, –∪-∪∪-∪-
ADa, hvis du kun lytte vilde,∪-∪∪-∪-∪
bDu hørte en Tummel svag, –∪-∪∪-∪-
cOg altsom det nærmer sig,∪-∪∪-∪-
dDa drønner det meer og meer, – –∪-∪∪-∪-
c15Og Vandreren korser sig ∪-∪∪-∪-
dOg gyser, skjønt Intet han seer! – –∪-∪∪-∪∪-
   
A Da aabnes de sjunkne Grave∪-∪∪-∪-∪
bOg hver en mosklædt Steen,∪-∪-∪-
AOg frem af de Boliger lave∪-∪∪-∪∪-∪
b20Saa tause de Dødninger treen.∪-∪∪-∪∪-
c Dog klappred ved hvert et Trin∪-∪∪-∪-
dDe mørskne Knokkelbeen;∪-∪-∪-
cMen Kappen, det hvide Liin,∪-∪∪-∪-
dDen skinned som Sneen reen. – –∪-∪∪-∪-
   
A25De gribe hverandres Hænder,∪-∪∪-∪-∪
bOg samles som til en Fest;∪-∪∪-∪-
AEn Lygtmand som Lampe brænder,∪-∪∪-∪-∪
bHvert Beenrad er velkommen Gjæst, –∪-∪∪-∪∪-
cHver fatter sin Naboes Haand∪-∪∪-∪(∪)-
d30Og dandser saa vildt i Ring; –∪-∪∪-∪-
cHa, maaskee en Fyrstes Aand∪-∪∪-∪-
dMed Betlerens farer omkring! – –∪-∪∪-∪∪-
   
ATro ei Musicanter der mangler∪-∪∪-∪∪-∪
bVed et saa kosteligt Bal:∪-∪-∪∪-
A35Et Beenrad med Knokler rangler,∪-∪∪-∪-∪
bEn Anden en Hjerneskal∪-∪∪-∪-
cSom Tromme ferdigt mon slaa,∪-∪-∪∪-
dDet klinger, som sidste Suk∪-∪∪-∪-
c Fra bristende Hjertes Vraa, –∪-∪∪-∪-
d40See det er de Dødes Musik! – – ∪-∪∪-∪∪-
   
A Om smuldrede Gravmonumenter∪-∪∪-∪∪-∪
bDe dandse saa lystigen rundt;∪-∪∪-∪∪-
AMen Gravene atter dem vente, ∪-∪∪-∪∪-∪
b Een Time er kun dem forundt. – –∪-∪∪-∪∪-
c45– Tilende er Ballet de gav;∪-∪∪-∪∪-
dThi huult lyder Klokkens Slag,∪-∪∪-∪-
cOg dybt i den rolige Grav∪-∪∪-∪∪-
dDe slumre til yderste Dag! – – –∪-∪∪-∪∪-
   
Afskedens Minde
(Ved O. Schulruds Afreise)
  Versetype:strofisk strofegruppe folkevisevers
  Rimskjema:(a B)²
  Metrisk formel:bi+ ('8 '7)²
aNaar Veiene spaltes og Vennerne gaa∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BSkilte i Livets Vrimmel,-∪∪-∪-∪
aVi stirre saagjerne imod den blaa∪-∪∪-∪∪-∪-
BOg lyse Erindringshimmel.∪-∪∪-∪-∪
   
a5 Der tindre som venlige Stjerner smaa∪-∪∪-∪∪-∪-
BDe Minder fra svundne Dage, –∪-∪∪-∪-∪
aEi Tidens slørende Skyer formaa∪-∪-∪∪-∪∪-
BAt dunkle den Lysning saa fage. –∪-∪∪-∪∪-∪
   
aDog mellem de venlige Smaastjerner der∪-∪∪-∪∪-∪∪-
B10Een søger vort Øie saa gjerne;∪-∪∪-∪∪-∪
aDen blinker i vémodsfuldt dæmrende Skjær∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BOg er dog vor kjæreste Stjerne! – –∪-∪∪-∪∪-∪
   
aSørgmodigt er Navnet; thi Afskedens Stund∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BVi nævne den, alvorsfuldt stemte, –∪-∪∪-∪∪-∪
a15Dog mildt den belyser fra blaalige Bund∪-∪∪-∪∪-∪∪-
BHvert Venskabets Minde vi gjemte! – –∪-∪∪-∪∪-∪
   
Høstaftenen
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:a B B a C C d E E d
  Metrisk formel:bi 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7
aSee det mørkner, – Regnen slaaer 
BPladskende mod Vinduesruden, 
B Blander sig med Vindens Tuden 
aMedens over Himlen gaaer 
C5 Skygestalter, – Aander lige 
CIfra Dødens tause Rige; – 
dUnder fjerne Tordners Larm 
E Komme, gaae de og forsvinde, 
ELig den nylig Elsktes Minde  
d10I en utro Piges Barm. – – – 
   
aTæt ved Ovnen sidder jeg, – 
BStirrer drømmende i Luen, 
BDer kun halvt oplyser Stuen; 
aMen en Verden er for mig, 
C15Hvor i Kullets dunkle Spalter 
CMine Drømmes Luftgestalter 
dBygge sig et Ildpalæ; – 
E(Magen er ei let at finde; 
EThi i Hallerne derinde 
d20Kan jeg Pigetroskab see!) 
   
a Ha, hvad Sceneri der er! – – – 
BEr det da min Barndoms svundne 
B Dage, til mit Hjerte bundne, 
aDer igjen fremtræde her? – 
C25Eller er, (det saa jeg gjerne!) 
CSløret for det dunkle Fjerne 
dI en vild forvirret Iil 
ETrukket viftende tilside, 
E Vinker Skulda med sit blide 
d30Eller varselfulde Smiil? – – – 
 – – – – – – – – – – – – 
 – – – – – – – – – – – – 
   
aDog, til kolde Virklighed 
BVækkes jeg af mine Drømme; – – 
B35Regnen falder end i Strømme, – 
aMit Palads er styrtet ned. – – 
CO, hvor det er trist og øde, 
CSlig en Stund kan Mismod føde, 
d Bringe Hjertet til, beklemt, 
E40 Ret at føle hvad det savner; – – 
ESelskab? – Nei, kuns lidt det gavner 
dFor et Sind, mismodigstemt! – 
 – – – – – – – – – – – – – 
   
aSom Alverden jo har sin, 
B45Har jeg og min Elskerinde! – 
BAk, men ingen jordisk Kvinde 
aEr hun, som jeg kalder min; – 
CKuns et Drømmesyn, fremstaaet 
C Af en Higen uopnaaet, 
d50Uopnaaelig maaskee! – 
E(Hvad om Kjærlighedens Længsel 
ESlukned kvalt i Hjertets Fængsel, 
dKuns, som hun, en skjøn Idee! –) 
   
aHa, en jordisk Mø du troer 
B55I min Elsktes Træk at kjende, 
B Det, hvormed jeg smykked hende 
aAt jeg hentet har fra Jord! –  
CAt fra Een jeg laante Panden 
CTankeriig, og fra en Anden 
d60 Dette Følelsernes Hav 
EI min Elskerindes Blikke? – – 
ENei, o nei, fra Jorden ikke 
dTog jeg hvad jeg hende gav! – – 
   
aKom, mit Hjertes Ideal! 
B65Jeg vil sværme ved din Side, 
BAf dit Blik, det ømme, blide 
aVil jeg søge Lindring sval 
CFor den Længsel mig fortærer, 
CDen, som mine Drømme nærer, 
d70Den, som aldrig slukkes ud, 
E Ikkun da i Stilhed gløder, 
ENaar paa Jord jeg eengang møder 
dMine Drømmes Aandebrud! – – – 
   
Sjælens Solglimt
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:a a b c c b
  Metrisk formel:tri ''6 ''6 ''9 ''6 ''6 ''9
aO, hvor stormer mit Bryst! 
aJeg har hørt denne Røst, 
bSom jeg kjender fra Drømmenes Land 
cNaar jeg, slumrende mat 
c5I den dæmrende Nat 
bHørte Voverne hviske ved Strand! 
   
aJeg har seet det Blik 
aSom min Aandebrud fik 
bI min digtende Kjærlighedsdrøm! 
c10Gjennem Sjældybet foer, 
cSom Orkan over Jord  
bMine Anelsers bævende Strøm! 
   
a Og den Længselens Kval 
aSom min Sjæls Ideal 
b15 Tændte dybt i min higende Barm, 
cFra en blussende, vild, 
cAltfortærende Ild 
bBlev en Flamme, saa rolig og varm! 
   
aAf en Funke belyst 
a20Blev mit skyfulde Bryst, 
bEi liig Sommerens brændende Sol, 
c Naar den gløder os nær, – 
cNei, som Stjernernes Skjær 
bNaar de tindre fra fjerneste Pol! – 
   
a25I min Sjæl var det Dag; – 
aDa fornam jeg ei Nag, 
bIkke Smærtens giftdyppede Sværd 
cDet var blot en Sekund, – 
cMen den flygtige Stund 
b30Var dog meer end en Evighed værd! – – – 
   
a Skal jeg skuffes paany? – 
aSkulle Synerne fly – 
bOg kun vorde Fantomer igjen, 
cNaar det stormende Bruus 
c35Fra Begeistringens Ruus 
bToner mat og døer sygnende hen? – 
 – – – – – – – – – – – 
   
aO, med Mindernes Skat 
aGjennem Fremtidens Nat 
b40Vil jeg sværme paa Drømmenes Hav, – 
cTil jeg træt stiger ned 
cForat søge min Fred 
bI den rolige, kjølende Grav! – – – 
   
Maaneskinsfart paa Havet
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² C D D C
  Metrisk formel:tri ('12 '11)² '12 '12 '12 '12
A Fuldmaanen skinner; – henover den vide-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bSlumrende Havflade breder sig mildt-∪∪-∪∪-∪∪-
AI magisk Fortoning de glindsende, blide∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bMaanelysstrømme, mens Alting er stilt;-∪∪-∪∪-∪∪-
C5Mens Nathimlens Stjerne i Dybet sig bader∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DOg Lysningen funkler fra Bølge til Bølge;∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
D – Let glider min Snekke paa Voven, – den følge∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
CDe deilige, maanebeskinnede Rader. –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
AHist inde hvor Birkenes Grene sig strække∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
b10 Fortroligen ludende ud over Sø, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ADer hvilte jeg nys under løvrige Dække,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bDer er det saa tyst, – o, der kunde jeg dø, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
CDer kunde jeg slumre bag Gravhøien rolig,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DDer kunde Bølgen i Stormnatten kvæde-∪∪-∪∪-∪∪-∪
D15Der kunde Havdybets Aander jo græde,-∪∪-∪∪-∪∪-∪
CFylde med længselfuld Klage min Bolig. –-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A – Dog nei, – det er trykkende lummert ved Stranden! –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bUd maa jeg paa Bølgerne langt ifra Land.∪-∪∪-∪∪-∪∪-
ADer vifter Havvinden kjøligt om Panden-∪∪-∪∪-∪∪-∪
b20Der vil jeg slukke den Længselens Brand,-∪∪-∪∪-∪∪-
CSom nager mit Hjerte, – o, der er det stille,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DDer strækker sig Havsletten slumrende, øde,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
D Der følger mig Ingen, undtagen de Døde,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
CHvis Øine saa sælsomt i Voverne spille. – –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
A25Troer du maaskee det er Stjerner som blinke-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bI Dybet hist nede med taareslørt Glands?∪-∪∪-∪∪-∪∪-
AHa, seer du, de komme, de svinde, de vinke∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
bOg hvirvle sig vildt i den mystiske Dands? –∪-∪∪-∪∪-∪∪-
C Der vilde jeg sikkerlig føle mig hjemme, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
D30Der kunde jeg slukke hver knugende Smærte,∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
DDer stille hver Kval, som mit Indre fortærte! –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
CJa, der er det herligt; – der kunde jeg glemme! –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪
   
Midnatsstemning
  Versetype:strofisk strofegruppe Hildebrandstrofe
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)² ('7 '6)²
ANatlige Taager glide,-∪∪-∪-∪
bHenover Elvens Bred,-∪∪-∪-
ASænke i Sjælen blide-∪∪-∪-∪
bDrømmende Anelsers Fred; –-∪∪-∪∪-
C5Medens de Levende sove,-∪∪-∪∪-∪
dSpøger en Alfehær-∪∪-∪-
CHist i de dunkle Skove; –-∪∪-∪-∪
dMidnatstimen er nær. – –-∪-∪∪-
   
AHer er det godt at drømme,-∪∪-∪-∪
b10Her i den tause Nat,-∪∪-∪-
AHvor dine Længslers ømme-∪∪-∪-∪
bDigt i Musik bli’er sat:-∪∪-∪(∪)-
CDe Toner, Voverne kvæde∪-∪-∪∪-∪
dKlinge som Aanders Spil,-∪∪-∪-
C15 Granskovens Susen histnede-∪∪-∪∪-∪
dNynner Accorder dertil. –-∪∪-∪∪-
   
A Her kan du mane det Rundnes-∪∪-∪∪-∪
bMinder af Fortids Hav,-∪∪-∪-
AHilse, som Venner de Svundnes-∪∪-∪∪-∪
b20Skygger, der stige fra Grav,-∪∪-∪∪-
CBlande saa smukt de dunkle,-∪∪-∪-∪
d Skumrende Minders Sky-∪∪-∪-
CMed de Lysskjær der funkle-∪-∪∪-∪
dFra Haabets dæmrende Gry! –∪-∪-∪∪-
   
A25 Klang ei i Nattens Stille-∪∪-∪-∪
bToner fra Taagen hist?-∪∪-∪-
A Sagtelig Bølgerne trille,-∪∪-∪∪-∪
bFuglene lytte fra Kvist; –-∪∪-∪∪-
CI Skov, hvor Alfer lege∪-∪-∪-∪
d30 Vorder flux Alting tyst, –-∪-∪∪-
CMellem de gamle Ege-∪∪-∪-∪
dSkinner Maanen saa lyst. –-∪-∪∪-
   
AHører du Nøkken synger-∪∪-∪-∪
bNede ved Elverand,-∪∪-∪-
A35 Der hvor Piiltræet gynger-∪-∪∪-∪
bSkyggende udover Vand! –-∪∪-∪∪-
CDer slaaer han de gyldne Strænge∪-∪∪-∪-∪
dSkjult i det dunkle Krat-∪∪-∪-
COg Ecchoet blidt og længe∪-∪∪-∪-∪
d40Toner i stille Nat. – –-∪∪-∪-
   
A Naturen stemmes saa saare∪-∪-∪∪-∪
bVemodigt ved Nøkkens Kvad;∪-∪∪-∪-
ADugdraaben, retsom en Taare-∪∪-∪∪-∪
bGlindser fra hvert et Blad, –-∪∪-∪-
C45Hyllet i Skyer lette-∪∪-∪-∪
dSkinner Maanen saa mild,-∪-∪∪-
CKlagende Toner sig flette-∪∪-∪∪-∪
dInd i det sære Spil. –-∪∪-∪-
   
ANaar Dagen straaler heroppe∪-∪-∪∪-∪
b50Boer Nøkken i Elvens Grund,∪-∪∪-∪-
A Men stiger bag Granens Toppe∪-∪∪-∪-∪
b Maanen i natlig Stund: –-∪∪-∪-
CPaa Voven seer du ham svæve,-∪-∪∪-∪
dSynge saa veemodsfuld; –-∪∪-∪-
C55O, kunde Klagen bæve-∪∪-∪-∪
dHøit over Stjernens Guld! –-∪∪-∪-
   
A I Sangen er fromme Kræfter,∪-∪∪-∪-∪
bDer raader en hellig Magt:∪-∪∪-∪-
AMaalet, du higer efter,-∪∪-∪-∪
b60Skjønt dybest i Fremtid lagt,∪-∪∪-∪-
C Vil engang din Barm forsone∪-∪∪-∪-∪
dOg hæve dig over Jord, –∪-∪∪-∪-
CDa vorder hver Veemodstone∪-∪∪-∪-∪
dEn salighedsfuld Accord! – ∪-∪∪-∪-
   
Til Stjernen
(Tilegnet C: E:)
  Versetype:strofisk strofegruppe halvert vagantstrofe
  Rimskjema:(a B)²
  Metrisk formel:bi (7 6)²
a Blege Stjerne! send et Vink 
BFra det Evighøie! – 
aLys med venligt Flammeblink 
BKlart for Sjælens Øie! – – 
   
a5Skal dit dunkle Billedsprog 
BDa kun Længsel vække! 
aLær mig klart at skue dog 
BGjennem Fremtids Dække! – 
   
aSpred dog Tvivlens sorte Sky 
B10Fra mit syge Indre, 
aLad en salig Visheds Gry 
BGjennem Mulmet tindre! – 
   
a Ak, forvoven er min Bøn; – 
B Tør jeg Vished kræve! – 
a15 Mægter da en Jordens Søn 
BSig fra Jord at hæve? – 
   
a O, med Troens blide Skjær 
BVil tilfreds jeg være, – 
aKan ei Sandhed findes her, 
B20– Haabet vil jeg nære. – 
   
a Naar da Himmellyset mat 
BTindrer fra det Fjerne, 
aVil jeg glad i stille Nat 
BStirre mod min Stjerne. – – 
   
Aftenvandring i Skoven
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a b)² c c x
  Metrisk formel:bi ('8 '6)² '8 '8 '6
aDet er for lyst, det er for lyst 
bHvor Maanen skinner ned, – 
aMit Hjerte blier saa gjennemgyst 
bAf denne Nattens Fred; 
c5Fra hver en Blomst, fra hvert et Blad 
cStaaer Aftenduggens Perlerad 
xOg dirrer for mit Blik! – 
   
aDet er for lyst, det er for lyst 
bVed Kildebredden her! – 
a10See! Voven glider altfor tyst 
bOg Stjernens Billed er 
cI vaade Dyb, saa tykkes mig, 
cEn sorgindhyllet Glemmigei, 
xEt Øie klædt i Graad. 
   
  Avvikende metrikk: 8 6 8 8 8 8 6 
a15Derinde, fjernest imod Nord, 
bHvor Granen staaer saa mørk, 
a Hvor Huldren dybt i Fjeldet boer, 
b(Du kalder det maaskee en Ørk,) 
c Der eier jeg et Yndlingssted 
c20Did vil jeg rette mine Fjed, 
xDer er min Helligdom! 
   
aSeer du hvor Fjeldets steile Top 
bI Skyer hylles ind; – 
aEt høstligt Uveir trækker op, 
b25Alt blæser Nattens Vind! – 
c– O, skjønt; – som af et Aandepust 
cJeg føler mig af Storm ombrust 
xAt fare gjennem Nat! – – 
   
aAfsted, afsted, dybt ind i Skov! 
b30O, længer frem endnu, 
aTil Sjælen ganske blier et Rov 
bFor denne vilde Gru, – 
cTil Nattens Aander fast du troer 
cAt følge dine rappe Spoer 
x35 Hvorlet du iler end! – 
   
a Tys, her er Stedet; – stille nu! – 
bHer midt i Skovens Skjød 
aHør Uglen hyler, – hører du? – 
bHa, hvor det herligt lød! 
c40Det er en lystig Melodie, – 
cLad ei en Tone gaa forbi 
xDit Øre; – ha, hvor skjønt! – 
   
a Her stander Granen sort og høi 
bVed Kjærnets skumle Kant; – 
a45 – Mens Stormen gjennem Luften fløi 
bSee Taagens Skygevandt, – 
cDet glider ned, det glider op 
cOg hylles snart om Skovens Top 
xSnart over sorte Dyb. – 
   
a50 Her finder Hjertet sig saa vel, 
bMidt under Stormens Larm; 
aHer er Naturens Aasyn selv 
b En Speiling af min Barm, 
cEt Billed paa, hvad Skjæbnen gav: 
c55Ei Ro i Liv, ei Ro i Grav, 
xEi Ro i Evighed! – 
   
I Høsten
(Indrykket i Chr:posten No 431)
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:A b b A c D D c
  Metrisk formel:tri 11 10 10 11 10 11 11 10
ASommerens Sangere Skoven forlade; – 
bHvor deres Kvæde fra Grenene klang, 
bToner alt Høstvindens sukkende Sang 
AVeemodsfuldt gjennem de gulnende Blade. 
c5Her, hvor det blomstrende Tæppe saa rigt 
DSmykked de duftende, lysgrønne Enge, 
DBæver i visnede Straa, som fra Strenge, 
cSommerens Afsked, – et klagende Digt! 
   
A Lillie! hvi lod du din bøiede Stængel 
b10Bladløs tilbage, – hvor flygted du hen? 
bO, du vil komme til Vaaren igjen, 
A Følgende Sommerens venlige Engel! – 
c Rose, med Glædens sødttonende Sprog 
DHviskende gjennem dit Bæger saa fage, 
D15Tornefuldt stander dit Minde tilbage, 
c– Saarende, – Ak, – men jeg elsker dig dog! – 
   
AManget et Frø fra den vaarlige Have 
bSaa vi jo modnende vorde til Frugt; – 
b O, men saamangenen Plan ligger smukt 
A20Dækket af knuste Forhaabningers Grave. 
c Sommer! fortidlig mod Syden du fløi, – 
DSnarlig var Haabets Tilværelse omme, – 
DAk, og den Sørgende har ei en Blomme 
cFromt til at smykke den hellige Høi! – 
   
A25Jo, mellem Gravene stander tilbage 
bEndnu en Blomst i sin fagreste Pragt, – 
bDen har ei Høstvinden Døden end bragt, – 
AO, hvi skal Hjertet da længere klage! – 
cMindet den hedder, – see, end den formaaer 
D30Haabet af stivnende Slummer at vække, – 
DBind den til Krandse om Fortidens Dække, 
cTrøstende vil den forgjætte en Vaar! – 
   
Vaarens Minde
(Sat i Musik af C. Due)
  Versetype:strofisk strofegruppe krákumál
  Rimskjema:A A b C C b (D e)²
  Metrisk formel:bi '5 '5 '4 '5 '5 '4 ('5 '4)²
ADer er i Livet 
AAf Gud dig givet 
bEn vaarlig Stund, 
CDa glade Drømme 
C5Dig gjennemstrømme 
bFra Sjælens Bund 
DOg bort er manet 
eHvert Taageslør 
DFra hvad du ahned 
e10Halvdunkelt før. 
   
AEn Haabets Sommer 
AMed fagre Blommer 
bFra Himlen gaae 
C Forbi dit Indre, – 
C15Hvor klart de tindre, 
bLig Stjerner smaa; – 
D Mens Livets Gaader 
eDig tykkes løst’, 
DEt Foraar raader 
e20Blidt i dit Bryst! 
   
A Ak, snart det svinder! – 
ADog venligt minder 
bEn Veemodslyd 
CFra Hjertets Strenge 
C25Dig blidt og længe 
bOm Vaarens Fryd, – 
DDe Tonestrømme 
eEr Efterklang 
DAf Blomsterdrømme 
e30Og Foraarssang! – 
   
Til Ungarn!
  Versetype:strofisk strofegruppe runometer
  Rimskjema:A A B B
  Metrisk formel:bi 16 16 16 16
AKampen drønner ikke længer huult fra Magyarerlandet! 
AIfra Valen dumpe Sukke med en Dødens Klage blandet 
BGjennem Nattens Stille bringe Budet veemodsfuldt og dæmpet: 
BMagyaren er ei meer, hans sidste store Strid er kjæmpet! – 
   
A5Frihedshelteskaren segned for Barbarers vilde Horder, – 
APaa Ruinen Tyranniet staaer igjen som Frihedsmorder. 
B Fryder eder, purpursmykkede Monarker! Atter feired 
BMagten sin Triumph, – paany er Frihedsflammen jo beseiret! 
   
AArme Land! O, dine Sønners bedste Hjerteblod er rundet, 
A10Dog, de ædle faldne Helte har en Martyrkrone vundet. 
B See, Europas Haab med dine kjække Kjæmpers Liig du gjorder; – 
B– Snarlig det fortabte Land maaskee et andet Polen vorder! 
   
A Dog, bag Trældomsnatten straale vil en herlig Morgenrøde, – 
ADa skal dine Frihedshelte reise sig ifra de Døde, 
B15 Slutte sig til dem som segned kjæmpende ved Veichsels Bredder 
BOg til dem som fra Skaffotet Tydsklands Grund med Blodstænk væder! 
   
AJa, naar kjækt de unge Slægter hævnende mod Thronen farer 
ASom en Høstorkan og styrter Tyranniets Grundpillarer, – 
BDa skal Magyarernavnet stolt ved sine Heltes Hæder, 
B20Som et vakkert Løsen tordne fra de seirende Geleder! – 
   
Vaagner Skandinaver!
Et Opraab til de norske og svenske Brødre
1849
  Versetype:strofisk femfotsjambisk sonettgruppe
  Rimskjema:var (a b)² // (c d)² // (e f g//)²
  Metrisk formel:bi '10|'11
ATys, høre I hiint Tordenbrag fra Syden? 
bHuult ruller Drønnet over Kattegat; – 
ADet er to fiendtlige Kræfters Bryden, 
bSom brede over Dannevang en Nat! – 
   
C5En Nat, saa rædsom og med Blod saa svanger, 
dJust nu da Frihedstræets unge Skud 
CMed vaarligtspæde Blomsterknopper pranger, 
dMen savner Freden forat springe ud. 
   
E Hist stande tydske Voldsmænd forat røve 
f10En Deel af Danmarks Grund med væbnet Haand; 
GEn Grund, saa hellig for Normannastammen! 
   
E Op Brødre, op, – vi tør ei længer tøve, – 
fSaa byder os hiin Nordens Broderaand, 
GSom knytter Norsk og Svensk og Danske sammen! 
   
a15 Alt længe laa en Higen i vor Barm, – 
BDe danske Brødre fløi vor Sjæl imøde, 
aDa de beslutted med Begeistring varm 
BFor Nordens store Fællessag at bløde.  
   
cMen staa vi tause, gribe vi ei Sværd, 
D20Gaae vi ei kjækt imod den tydske Bande  
cDa ere vi ei vore Fædre værd, 
DEi vore Brødre paa de danske Strande.  
   
EForskandse vi os mellem vore Fjelde 
fTroe vi os sikkrede af Klippens Værn, – 
G25O, gid ei Troen altforsnart maa svigte.  
   
EMen glem ei, Normænd, Ørnen som med Vælde 
fUdspænder Kloen, – husk den er ei fjern, – 
G– Hvad om den Byttet havde alt isigte? 
   
a Er ikke Slesvig da en Helligdom, 
B30Et fælles Eie for det hele Norden, 
aMod Germanismens Trængenind, en Bom, 
BMen hvad naar denne Formuur tabt er vorden? 
   
C Naar Eiderstrømmen væder tydske Bredder, 
dMens Nordisk Aand og Sprog fordrives der, 
C35Naar Folket da i Tydskens Vold begræder 
dSit Dannemark, sin tabte Moder kjær? 
   
E Naar Danmarks Klage bæver hid med Vinden 
fOg baner til vort Hjertes Dyb sin Vei 
GMens Uveirsskyen truer fra det Fjerne: 
   
E40Staa da med Blusels dunkle Glød paa Kinden 
fI, som var Magten givne og som ei 
GGreb Sværdet for om Nordens Ret at værne! 
   
a Skal Slesvig vorde for det danske Folk 
B Hvad Finland er for Sverrigs Sønner gjæve, 
a45Et Land for hvilket Smærtens tause Tolk 
BDe bittre Taarer tungt i Øiet bæve. 
   
cSkal Slesvig vies til germannisk Rov, 
DSkal Barnet rives voldsomt fra sin Moder?  
c– Nei, Brødre, nei, der er en hellig Lov 
D50I Sjælens Dyb, den heder: Red din Broder! 
   
eDen heder: Hjælp, hvad længst Naturen bandt 
FMed skjønne faste Baand tæt til dit Hjerte, 
g Vee, vee dig, svigter du i Farens Stund! 
   
eDin Saga læser Skulda strængt og grant 
F55Hun kræver Daad for hvad dit Indre nærte 
gOg ikke klingende Tirader kun. – 
   
a Skal Norge plette med en troløs Daad 
BSin unge Friheds lyse Morgenrøde? 
aSiig, hvo indskjød i Folkets Bryst det Raad 
B60At sidde roligt mens de Danske bløde. 
   
cVar det de Mænd som Folket kaared ud, 
DAt værne hist paa Thinge om dets Hæder? 
cHvi fulgte I ei Ærens skjønne Bud, 
DHvi kaldte I selv Skjændsel over eder? 
   
e65 Var Valget tvivlsomt naar det stod til jer 
FAt følge Broderkjærlighedens Stemme. 
gSiig, hørte I da ikke Folkets Raab? 
   
eAlt rykked Tydsken meer og mere nær 
FOg dog I kunde de Betrængte glemme 
g70Der satte end til os et freidigt Haab. 
   
a Siig, svenske Brødre, siig hvi dvæle I? 
BHvi ile I ei over Sundets Vove? 
aI have Dansken jo saa kjær som vi, 
BI elske Sjølund med de lyse Skove. 
   
c75Siig, trænger Larmen ei til eders Sjæl 
DNaar I ved Øresund mod Danmark skue, – 
cEr ikke Tydskens Seiersskrig en fæl 
DHovmodig Haanen, I gad gjerne kue? 
   
eHa! er det sandt, hvad sagte hviskes om. 
F80 Mod Østen stirre I med Frygt tilbage, 
GEr Sveas Sønner da Barbarers Trælle? 
   
e Nei, nei, I frygte Ingen fremmed Dom; – 
FHvert Sagas Blad ifra de svundne Dage 
GEr skjønne Vidner som derom fortælle. 
   
a85 Og drager end en enkelt Skare did 
BFra Sverrigs Kyster og fra Norges Fjelde, 
aHvad nytter det? En sildig Eftertid 
BVil for sin strænge Domstol Folket fælde. 
   
cNaar Muldet længe, længe har os dækt 
D90Skal Efterkommerne med Skam bekjende: 
c«Vi stamme fra en depraveret Slægt», 
DOg skynde sig vort Sagablad at vende. 
   
e Thi lever Folket da for Nutid kun? 
FEr Fortidsmindet ei en venlig Blomme 
g95Hvormed vi smykke mangt af Nuets Brøst?  
   
e Snart vorder «Nordisk Troskab» i vor Mund 
FTil bitter Spotten eller Floskler tomme 
gOg Efterslægten savner Mindets Trøst. 
   
a Skal Broderkjærligheden vorde Had? 
B100Skal Broder rødme skamfuld over Broder? 
aSkal vi ei meer som fordum samles glad’ 
BEi meer i Eendragt nyde Fredens Goder? 
   
c Hvad Fremtidsdækket gjemmer, ligger end 
DI Dunkelhed, – men snart vil Sløret briste; – 
c105Hvad om da Troløsheden mod vor Ven, 
DMod Danmark var som Folkedaad vor sidste! 
   
eHa, hvad skal ildne os i sidste Strid, 
FHvor skulle vi vel Mod og Kræfter hente 
gNaar Folkets Hæder ligger i sin Grav? 
   
e110O, vee os da at vi ei iled did, – 
FHvor varme Broderhjerter for os brændte 
gTrods Norges Kulde, trods dets Fjeld og Hav! 
   
a Du, Oskar! var alt længe Nordens Haab, 
BMod dig vi tillidsfulde Blikke sendte. 
a115Vær ikke døv for tre Nationers Raab, 
BSom fra din Læbe Kongeordet vente! 
   
c Dit Løfte, Oskar! er en hellig Gjeld, 
DVed dig kan Danmarks Redning endnu vindes, 
c– Led du os, bolde Drot! til Nordens Held, 
D120Een Vei er kun hvorpaa det end kan findes. 
   
e Hvi kalder du ei Folkets Mænd til Raad, 
FDig, Konge! følge de saasnart du kalder, 
gThi Fortidsfunken gløder end i Nor! 
   
eEnd er det Tid, – end kan ved hurtig Daad 
F125Det skjønne Danmark reddes før det falder 
gMed skuffet Tillid til et – Kongeord! – 
   
a Byd Folket vaagne, byd det følge dig 
BFørend dets Aand i Sløvhedslænker bindes 
aLed det paa Ærens og paa Pligtens Vei 
B130Før Alt er tabt for aldrig meer at vindes. 
   
cDa knæle taksomt for din Thrones Fod 
DTo Broderfolk som du til Kampen vakte, 
cOg Nordens Hæder, Danmarks skaante Blod 
DEr Lønnen for den Hjælp du Dansken bragte. 
   
e135Da, Konge! spreder du i nyfødt Glands 
FEn Oldtidshæder over Nordens Riger 
gOg Folket raaber jublende dit Navn; 
   
gMens Brødre synke glad i Broderfavn 
eOg smykke Dobbeltkronen med en Krands 
F140Af Kjærlighed og Tro som aldrig sviger. 
   
a Men skuffes Haabet, var det kun Bedrag, – 
BSkal Danmark lades uden Hjælp i Nøden, 
aForraader Nor og Svea Nordens Sag, 
BMens mangen Dansk for den fandt Heltedøden; 
   
c145Da hør en Normands Ord I Danske Mænd: 
DLad ei uskyldig hele Folket lide, 
cViid, mangen af os gjorded glad sin Lænd 
DMed Sværdet forat kjempe ved jers Side. 
   
e Blandt Norges Fjelde bløder mangen Barm, 
F150Saamanget Hjerte der for eder luer 
gOg aldrig, aldrig Broderflammen døer. 
   
g Kun Usselheden Hadets Frø udstrøer 
eOg vækker Dumheds taabelige Harm, 
FMens den med indbildt Fare Folket truer! 
   
A155 Endnu engang, – I Norges ædle Sønner, 
bI kjække Svenske Brødre! Vaagner dog! 
AHør endnu Kampens Larm fra Danmark drønner 
bSnart vendes Bladet om i Skjæbnens Bog. 
   
CHusk Slesvig var fra længstforsvundne Dage 
d160Af Nordens Kjæmpeég en fager Green, 
C– Snart staar maaskee af Danmark kun tilbage 
dDets Hæder som en Fortids Bautasteen. 
   
eHusk Efterverdnen dømme vil vor Færd, 
FLad os ei Hjertets høie Bud forglemme 
g165Ei sprænge Nordens skjønne Broderbaand; 
   
eThi virker kjækt ved Ord, ved Skrift, ved Sværd, 
FLyd Ærens, Pligtens og Fornuftens Stemme 
gRæk Broderfolket kjærlig Broderhaand! 
   
DIGTE FRA 1850
Til Norges Skjalde
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A B)² (c D)² | A B B A (c D)²
  Metrisk formel:tri '12 '12 '12 '12 ('11 '12)²
A Hvi sværme I, Skjalde! for Fortidens Fjerne, 
BFor skrinlagte Old med de smuldrende Minder, – 
BEt Billed saa mat som den Lysning der rinder 
AI dæmrende Nat fra en skysløret Stjerne? – 
c5 – Er ikke den Gnist som I eie da kun 
D En Gave jer skjænket til Nytte for Folket, 
cDer kræver af Skjaldens begeistrede Mund 
DSin Smærte, sin Lyst og sin Længsel fortolket. 
   
AI sang jo saatit om «de kneisende Fjelde», 
B10Hvor Granskoven voxer og Jøklen har hjemme, 
AMen Syner og Drømme som storme med Vælde 
BI Brødrenes Hjerter, – dem kunde I glemme! 
cHvi lytte I ei til den Brusning, som rigt 
D Fra Sjælene bæver før stille det vorder? 
c15Hvi flette I Synerne ei til et Digt, 
DHvi forme I Tonerne ei til Accorder? 
   
AO, fagre Gestalter i Nuet jo vinke, – 
BFra Dalen, fra Fjeldet, fra Vinter og Sommer. 
AHa, see I ei Skatten saa glimrende blinke, 
B20– En Folkelivsdigtning med deilige Blommer! 
cDe luftige Billeder kræve et Liv 
D I skildrende Kvæder, Tilværelsens Panter, 
cDe savne kun Skjaldens beaandende: Bliv! 
DFor herligt at klædes i Kvadets Gevandter! 
   
Balminder
Et Livsfragment i Poesi og Prosa
  Versetype:rapsodisk Wergelandstroké
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi 4|7|8
PROLOG
Til Stella!
1
aFor din Fod jeg lægger ned7
BEn Bouket af friske Blommer,8
BSkudte frem i sidste Sommer8
aIfra Mindets Urtebeed;7
C5 Ei du finder4
CDer Kjærminder,4
D Centifoler4
DOg Fioler,4
aEi den rige Yppighed,7
B10Som med Foraarssolen kommer.8
e– Stella! Blomsterne jeg gav7
FEr kun veemodsfulde Kvaster8
FAf en bleg, en høstlig Aster,8
e Skudt iveiret fra en Grav! –7
   
G15Som en Trøster gjennem Livet8
GEr os Mindets Engel givet;8
hFra din Barndoms fagre Vaar7
IGaaer han venlig ved din Side8
INynner Fortidssange blide8
J20Fletter skjønne 4
J Eviggrønne4
hMindekrandse i dit Haar.7
kSvinder Vaaren, har du dog7
LEn Erindringsblomst tilbage, –8
k25Ja hvert Blad i Livets Bog7
L Stander fuldt af Minder fage8
mOg naar henad Tidens Strøm7
NDu engang dem gjennemblader8
NStaae Erindringernes Rader8
m30Som Gestalter fra en Drøm,7
OVelbekjendte,4
O Himmelsendte,4
PRetsom Vaarens vakkre Blommer,8
PNaar dit Hjertes Vinter kommer. –8
X35 Ja fra hvert dit Livs Moment7
xDirrer blidt en Efterklang7
QStundom kort og stundom længe8
QGjennem Mindeharpens Strænge;8
RDog blandt alle Fortidsdage,8
R40Om du kalder dem tilbage,8
SIngen Stund saa rig paa Minder,8
SSom et muntert Bal du finder!8
t Maaskee klinger det lidt sært,7
UDertil og lidt upoetisk, –8
U45For et Øre, fiint æsthetisk8
tVar det maaskee mere kjært7
VI en Balnats Sted at høre8
V Noget «Skjønnere» og «Større», 8
wRetsom om den lyse Sal,7
w50Festligt smykket til et Bal,7
YHvor en yndig Flok Koketter8
YSlynger Blikkets Brandraketter8
zMens Musiken stemmer i, –7
zVar foruden Poesi! – – –7
 55– – – – – – – – – – – 
A' Dog, det er ei slige Minder,8
A'Som for Sjælens Blik oprinder,8
B'Der er Alvor og deri, –7
C'Ikke Munterhed allene8
C'60Skjænker Ballets glade Scene8
B'Alt dets skjønne Trylleri! –7
D'Mens hvert Aasyn aander Glæde,8
D' Mangenen i Feberhede,8
e'Under Lidenskabers Strid7
F'65Tumler sig i Valsens vilde8
F'Hvirvel for sin Kval at stille8
e' Om end kun en stakket Tid;7
g' Manget Bryst, – dog nei, jeg vil7
H'Ikke længer koldt udmale8
g'70Dette Smærtens vilde Spil7
H'I de frydopfyldte Sale, –8
e' Gjør blot selv en Valfart did,7
I'See dig om i Sceneriet,8
I'Som er Terpsichore viet! – –8
 75– – – – – – – – – – – 
j'Hvilket Lyshav bølger frem7
K'Fra de lange Vinduesrækker8
K' Med en Glands som Mørket gjækker8
j' Hist paa Gaden under dem, –7
L'80Der hvor mangen Uindbuden,8
M'Lænet op imod Portalen,8
M'Stirrer længselfuldt mod Salen8
L'Og dens Herlighed bag Ruden. – –8
N'Ha, hvad Billed dog paa Livet, –8
N'85Eet af begge er dig givet,8
o'– Enten gaaer du som en Gjæst7
o' Inviteert til Livets Fest,7
P'Eller og, som en Tilskuer8
q'Gjennemgyst af Nattens Vind,7
q'90 Stirrer du fra Gaden ind7
P'Mod de straalende Vinduer! – –8
 – – – – – – – – – – – 
R'Men derinde hvilken Vrimmel!8
R'Stjerner lig fra Vinterhimmel,8
s'95Eller klarest som Krystal7
s'Funkle Kjærter uden Tal,7
T'Medens i en broget Blanden8
u' Grupper op og Grupper ned7
u'Svævende med lette Fjed7
T'100 Smile høfligt til hinanden.8
v' See, hvorlangt dit Blik end naaer,7
W' Lutter skjønt har du for Øie;8
W'Dog min Ven, – see ei for nøie8
v' Thi med Blomsterpynt i Haar7
Y'105Og i disse Dragter hvide8
v'Selv en Mø paa treti Aar7
Y'Blier paa Ballet en Sylfide! –8
z' Roser, Roser overalt! – –7
z'Roser selv paa Kinden malt!7
A''110Hvide Arme,4
A'' Lilliebarme4
b'' Med sit Alabasterskjær 7
C''Hist med Kniplingspragt forhøiet;8
b''Her et rødligt Ditto er7
C''115Med Zirater skjult for Øiet8
D''See den Lille der histhenne8
D''Vover knapt et Blik at sende8
E''Mod den Sværm af unge Herrer,8
f'' Som Chapaubas i Arm,7
f''120Holder hver sin Dame varm, –7
E''Dog giv Tid, – hun snarlig lærer, 8
g''– Pigebarnet blev jo først7
g'' Confirmeert i sidste Høst! – –7
 – – – – – – – – – – – 
h''125 Ha hvad rigt og broget Liv7
I''Dog den lyse Balsal rummer!8
I''Liig et Syn fra Feberslummer8
h'' Naar dit Hjertes Drømmeviv7
j'' I din vilde Phantasie7
j''130Svæver ætherlet forbi. – – – –7
k''O, saa vil jeg og derind,7
L''Hvor de larme, hvor de bruse8
k''Vildt og voldsomt som mit Sind,7
L''Naar dets Smærtesstorme suse; –8
M''135– Ind i Trængslen forat finde8
M''Flygtig Glemsel eller – hende! – 8
 – – – – – – – – – 
   
2. EN DAGBOGS SIDSTE BLADE
– – – – – – – –
– Taabelige Drømmer! Hvad vil du her blandt disse larmende Klynger? Er det Skjæbnens Ironi som har bragt dig til at søge dit Hjertes Ideal i en Balsal? – – – –
Og vilde det virkelig glæde dig at finde det her? Vilde det være dig kjært om dit Hjertes Ideal incarneredes i Balsalens Idealer? –
Fornuftigt eller ufornuftigt, ligemeget; – jeg maa! Hvad formaaer Villie og Fornuft mod den indre, mægtige dræbende og dog saliggjørende Længsel? –
«Jeg maa»! – – – – –
Husk disse Ord du Følesløse! der koldt fordømmer Lidenskabernes Storme i Menneskesjælen, – husk dem og glem ei at du i dem læser Retfærdiggjørelsen for saamangen Tilværelse, forvildende og – tilintetgjørende! – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hvad bevæger sig i alle disse glade smilende Skikkelser? – De ere komne hid med Forventning om Glæde og Tilfredsstillelse; – have de fundet hvad de søgte, eller gjengiver Ballets Scene Ideen til Menneskelivets store Drama? –
– Og hvad er denne Idee? –
Ahne, haabe og skuffes! –
– See i disse tre Ord er Menneskets Liv fortalt! – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – Hvad var det! – Et Blik mødte mig imellem Trængselen, – et Blik, fremmed og dog saa vel bekjendt! – –
Nei, det er intet Bedrag, – jeg har seet hende, – jeg har fundet mit Hjertes Ideal! – – Jeg tør ikke dvæle ved disse Erindringer forat de ikke som luftige Skyggebilleder skulle flygte bort og forsvinde! – – –
– – Jeg har slynget min Arm om hende, jeg har stirret ind i de klare Øine; – ja det er hende, som jeg kjender fra mine vaagne Drømme; – o, dersom blot ikke ogsaa dette er en Drøm! – – – – – – – –
<...> – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hvad er et Menneskelivs Kamp og Skuffelse mod en halv Time som denne, – – o, herligt at gaa tilgrunde, at tilintetgjøres i et saadant Øieblik –
Skjæbne! Tag dette Overmaal af Lykke fra mig, – lad ikke denne Stund vanhelliges ved at forlænges; – – jeg har fundet hende, – hvad vil jeg da mere? – – – –
Velgjørende Skjæbne! du har hørt mig! – Mit Livs Treactsdrama er spillet tilende; gjennem to lange Acter har jeg ahnet og haabet, – nu er ogsaa tredie Act forbi; – herligt! hvilken Idee, hvilken Rollebesætning! – – –
Og «Intriguen» i Stykket? Er den ikke den simpleste, den forstaaeligste man kan ønske sig? – –
En Herre nærmer sig; hun lægger sin Arm i hans, – de gaa. –
«Hvem er denne Herre»!
– «Det er hendes Forlovede; – hun elsker ham med Lidenskab»! – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ballet er tilende. – O, Ingen er lykkelig som jeg i dette Øieblik; jeg er fortumlet af Salighed, – enhver Higen maa være opfyldt; thi jeg haaber Intet mere. – Jeg vil hjem; jeg vil fuldføre det sidste Blad i min Dagbog med Erindringer fra Ballet. – De ere mit Livs Morgenrøde! – – – Mit Livs Morgenrøde paa min Dagbogs sidste Blad! – Forunderligt; – – Man taler om en Evighed, – – skulde der følge en Evighedsdag paa denne Morgenrøde? – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ja, jeg vil hjem, – jeg vil endnu engang gjennemleve mit Liv, min Kjærlighed, – og saa ud i den mørke Nat at drømme og – – – – –
<...> – – – –
Møllergutten
  Versetype:strofisk strofegruppe å-kjøre-vatten-strofe
  Rimskjema:(a B)² c c d d B
  Metrisk formel:1: bi++ reg ('8 '7)² '8 '8 '4 '4 '7 & '2: bi+ reg ('8 '9)² '10 '10 '4 '4 '9
aHvor Fossen suser i Sommernat∪-∪-∪∪-∪-
BHenover Elvebundens Stene,1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aMens Taagen glider ad Elv og Krat,∪-∪-∪∪-∪-
BDer sidder Møllergutten ene; –1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
c5Imellem Oreløvet titter ind1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
cEn sneebleg Lysning udaf Maaneskin,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
dSpredende der-∪∪-
dVenligt sit Skjær-∪∪-
BHenover Nattens tause Scene.1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
   
a10 Det er saa sildig en Thorsdagskvel,∪-∪-∪∪-∪-
BFra Fjeldet Hulderslotten klinger,1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aOg Fossegrimmen i Strømmens Væld∪-∪-∪∪-∪-
BDe gyldne Harpestrænge svinger, –1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
cOg Møllergutten lytter til dens Spil,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
c15Tys, hør! da bæver, som en Gjenlyd mild,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
dHulderens Sang-∪∪-
dFosharpens Klang,-∪∪-
BLet baaren hen paa Nattens Vinger.1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
   
aOg det er Thorgjerd som lokker fram∪-∪-∪∪-∪-
B20Sin Feles underlige Kvæde,1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
aFor han har offret det sorte Lam∪-∪-∪∪-∪-
BTil Fossegrimmen hist dernede,1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
cOg derfor har han ogsaa Spillet lært,1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
cOg derfor lyder fra hans Bue sært1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
d25Skovtoppens Suus-∪∪-
dFjeldbækkens Bruus-∪∪-
BMed Hulderlok og Lurens Kvæde!1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
   
a Men Livet tykkes ham koldt og mat∪-∪-∪∪-∪-
BOg uden Gammen nu derhjemme1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
a30 Thi hvad han hørte og saa inat∪-∪-∪∪-∪-
BDet kan han aldrig mere glemme, –1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
cOg derfor strømmer fra hans Strænge hvad1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
cHans Længsel sang for ham, – et sorgfuldt Kvad;1: ∪-∪-∪∪∪-∪- & 2: ∪-∪-∪-∪-∪-
d– Tonernes Strøm-∪∪-
d35Tolke den Drøm-∪∪-
BMidtsommernatten lod ham nemme! –1: ∪-∪-∪∪∪-∪ & 2: ∪-∪-∪-∪-∪
   
Det er forbi! –
  Versetype:strofisk strofegruppe femfotstroké
  Rimskjema:(A b)² (C d)²
  Metrisk formel:bi (10 9)² (10 9)²
ASlukt er Haabet! Ja, for evigt slukket 
bI min Barm hvor nys det flammed’ klart 
ATrylleborgens Blomsterport er lukket, – 
b Hulde Drøm! hvi flygted du saasnart? 
C5 Harpetoner gjennem Sjælen vifted, 
dDybt i Aandens Tempel var Sabbat; 
CAk, nu har jo Tonebølgen skiftet 
dMed et Dødssuk gjennem Hjertets Nat! – 
   
A Aandeborgen ligger i Ruiner 
b10Steen ved Steen paa Hjertets golde Grund; 
AMen naar ind dens Herskerinde triner 
bReiser Hallen sig i Nattens Stund; – 
CFra det Svundnes veemodsfulde Rige 
dRækker hun mig blidt den fyldte Kalk 
C15Og de blege Mindeskygger stige 
d Ætherlet fra deres Catafalk. – – – – 
   
AO, saa vil jeg drømme blidt og vanke 
bGjennem Borgen i den tause Nat, – 
AFromme Mindeblommer vil jeg sanke, 
b20Gjemme dem, som Hjertets bedste Skat; 
C Kom da, kolde Nu! med al din Smærte, 
dLæg dig vinterligt om Barmen kun, – 
C Vaarligt staaer et Tempel i mit Hjerte, 
dDer har Mindet bygget sit Paulun! – 
   
Ledigt Logis
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(a B)² c c D D
  Metrisk formel:bi (7 8)² 7 7 8 8
aLille Pige! har du Lyst 
BI en trofast Barm at flytte? 
a See, jeg har et luunt og lyst 
B Kammer i mit Hjertes Hytte, – 
c5Men jeg lever der saa trist 
cOg saa eensomt, – troer forvist, 
DAt der inden Stuens Vægge 
DFindes Plads nok til os begge! 
   
aVistnok titter indom Dør 
B10 En passant saa mangen liden 
aPige, men Visiten gjør 
BStuen tommere kun siden; 
cHar hun neiet til Farvel, 
cTakket venligt for ikvel, 
D15Er hun glemt og dog – Besøget 
DHar min Kjedsomhed forøget. 
   
aNei, det gaaer ei længer an, 
BDet betragter jeg som givet! 
aHar du Lyst, flyt ind paastand, 
B20Slut Contract med mig for Livet, – 
cLeien enes vi nok om, 
cKom blot, lille Pige! kom, – 
D Lad dog Solen, før den daler 
DSee os som Contubernaler! – 
   
a25 Stuen er vist ingen Sal 
BHvor et Selskabs Klynger larme, 
aDen er simpel, sommersval, 
BSavner dog ei Vintervarme; – 
cHist paa Væggen er kuns et 
c30Billed, – det er mit Portræt, 
DGaaer du med, en venlig liden 
DEngel maler jeg ved Siden. 
   
aDa skal Stuen pudses om, – 
B Der skal ryddes op derinde, 
a35Da vil jeg ei trist og tom 
BLænger Hjertets Hybel finde; 
cAlt skal smile søndagsligt, 
cLivet glide som et Digt, 
DFrede skal jeg om din Lykke 
D40Som mit Kammers bedste Smykke! 
   
Skjalden i Valhal
(Ved Efterretningen om Oehlenschlägers Død)
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:r|R|X
  Metrisk formel:tri 5 5 7 5 5 7
A Dødsharpen bæver! 
A Luttret sig hæver 
bSkjalden fra Jordrigets Dal, 
XMen paa sin høie 
X5 Himmelske Vandring 
bGjæster han Asernes Sal. 
   
XSkrider da Skjalden 
XHøit over Bifrost 
aInd udi Gudernes Borg, 
X10Hilser ham Odin 
XGlad ifra Lidskjalf, – 
aGlæden dog blandes med Sorg; 
   
X Thi nu har Nordens 
XHellige Guder 
a15Mistet sin Talsmand paa Jord, 
X Nu er jo Baandet 
XBrustet, som knytted 
a Aser til Folket i Nord! 
   
ASælsomt beklemte, 
A20Alvorsfuldt stemte, 
bGlemmende Idavolds Lyst, 
XSidde i lange, 
XBlinkende Rader 
b Valfaders Helte saa tyst. 
   
A25Griber da Brage 
AHarpen med fage 
bHerlige Sølvtoners Fald, 
C Hermod med Glæde 
C Fører til Sæde 
b30Asernes mægtige Skjald. 
   
A Bænket tilborde 
ATager tilorde 
bSkjalden med klingende Røst, 
C Hilser Alfader, 
C35 Frigga og Balder  
bGuders og Menneskers Trøst. 
   
XHøit udi Valhals 
XHvælvede Haller 
a Trine Einheriers Hær, – 
B40Splintrede Skjolde 
BDække de Bolde, 
a Stærkodder kjender han der. – 
   
X Hilser da Helten 
XSkjalden den Høie, 
a45Spørger om Dana og Nor, 
XSpørger om Ingilds, 
XOlafs og Helgas 
aElskede Fædrenejord. – 
   
A Hakon hiin Snilde 
A50Nærmer sig stille 
b Barden, hvis Stemme saa stærk 
X Tolked for Nordens 
XLyttende Sønner 
bVældigt hans Stordaad og Værk. 
   
X55Aabnes da Borgens 
XBuede Porte, 
aNærme sig hellige To; 
X Freia hiin Fagres 
X Lysende Lunde 
a60Er deres fredede Bo. 
   
XTaksomt for Skjalden 
XYnglingen knæler, – 
a Møen, vidunderlig skjøn, 
XRækker sin høie 
X65Herlige Digter 
a Evighedskrandsen til Løn. 
   
X Snarlig til Folkvang, 
XKjærligheds Bolig 
aIle de Elskende hen; – 
B70 Freia dem vente, – 
BSkjalden dog kjendte 
a Hagbarth og Signe igjen! 
   
X Rækker da Urda 
XSkjalden sit Bæger 
a75Fyldt med den kvægende Drik, – 
X Værandi følger 
XTrofast sin Søster, 
aTakker med veemodsfuldt Blik. 
   
XDunkel men deilig 
X80Kommer da Skulda, 
aPeger mod Fremtidens Blaa: 
X«Sanger! dit Minde 
XEvigt skal leve, 
aAldrig dit Kvad skal forgaa! 
   
X85 Snarlig du sidder 
XSalig blandt Aander 
a Hist i Forklarelsens Hjem, 
X Vexle da Nordens 
XMægtige Slægter, 
a90Aldrig du glemmes blandt dem!» 
   
I Natten
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:(A b)² c c D D
  Metrisk formel:bi+ ('7 '6)² '6 '6 '7 '7
ASlumrer bag Nattens Dække-∪∪-∪-∪
bNaturen i Glemselsdrøm,∪-∪∪-∪-
ADa ruster Sjælen sin Snekke∪-∪-∪∪-∪ & -∪∪-∪∪-∪
bTil Fart paa Erindringens Strøm; –∪-∪∪-∪∪-
c5Den bæres veemodigt – tyst∪-∪∪-∪- & -∪∪-∪∪-
cLangsmed den blomstrende Kyst-∪∪-∪∪- & ∪-∪-∪∪-
DDid hvor den sukkende Vove-∪∪-∪∪-∪
D Dølges af skyggende Skove.-∪∪-∪∪-∪
   
ASee, da stiger en Trøster-∪-∪∪-∪
b10Venligt i Snekken ombord, –-∪∪-∪∪-
ADa bæver fra kjendte Røster∪-∪∪-∪-∪
bEn smeltende Molaccord; ∪-∪∪-∪-
c Med lindrende Harmoni∪-∪∪-∪-
cDen vifter min Sjæl forbi, –∪-∪∪-∪-
D15Saa hilse fortroeligt de fage∪-∪∪-∪∪-∪
DSyner med drømmende Klage!∪-∪∪-∪∪-∪
   
A Rør dog ei Mindets blanke-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪-∪
bVove med Livets Pust, –-∪∪-∪-
ASikkert en Nuets Tanke-∪∪-∪-∪
b20Vilde min Verden knuust!-∪∪-∪-
cErindringens Natfiol∪-∪∪-∪-
cVil lukkes af Dagens Sol, –∪-∪∪-∪∪-
DAk, den udfoldes saa gjerne-∪∪-∪∪-∪ & ∪-∪-∪∪-∪
DUnder den vinkende Stjerne!-∪∪-∪∪-∪
   
A25Saa glid da, min Sjæl! paa lette∪-∪∪-∪-∪
bStrømme mod Mindets Bred, –-∪∪-∪-
ADer kan du stille flette-∪∪-∪-∪ & ∪-∪-∪-∪
bBlommer i Nattens Fred! –-∪∪-∪-
cHvor herligt, i Drømmen igjen∪-∪∪-∪∪-
c30At favne hvert Minde som Ven;∪-∪∪-∪∪-
D– Ja herligt, sin Længsel at følge∪-∪∪-∪∪-∪
DHenover Erindringens Bølge! –∪-∪∪-∪∪-∪
   
Maaneskinsstemning
(Leveret den 7de April)
  Versetype:strofisk firfotstrokéisk sonett
  Rimskjema:a a B B // c c D D // (e F G //)²
  Metrisk formel:bi 7 7 8 8 // 7 7 8 8 // (7 8 8 //)²
aMaanen skinner bleg og mat 
aI den tause Vinternat, – 
BKunde den kun blidt og længe 
BHjertets Nat igjennemtrænge! 
   
c5 Kunde den med Sølverskjær 
cLyse blidt og mildt som her, 
DSkjænke stille Fred i Sindet, 
DLægge Glemsel over Mindet! 
   
e Maane! Tak! for denne Ro, 
F10Som har nu i Sjælen hjemme! 
G Tak! for Øieblikkets Lindring! 
   
eO, men skulde Freden boe 
F Varigt der, – da maa jeg glemme 
GHjertets kjæreste Erindring! – 
   
Maaneskinsvandring efter et Bal
(Skrevet paa Opfordring af Sophie Hol st og Cathrine Martini)
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:A A
  Metrisk formel:bi 16 16
ATys, hvor stille! – hist fra Salen lyder Glæden ikke længer, 
AIngen Stemme, ingen Tone gjennem Nattens Stille trænger.  
   
ALangt i Vester kaster Maanen snart det sidste Blik henover 
AJorden, som i Glemselsdrømme under Sneens Lillier sover. 
   
A5 Endt er Ballet; men i Tanken seer jeg end iblandt de hvide 
ASkikkelser, som svæve gjennem Rækkerne, en let Sylphide! 
   
ASnart er Maanen dalet, da skal Søvnens Arme mig omfatte, 
ADa kan Sjælen glide frit paa Drømmens Hav med Mindets Skatte! 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her